Lịch làm việc Công ty Môi trường và Đô thị
   
Home
Chủ nhật, ngày 23-01-2022
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 1 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Tổ chức – Hành chính
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Kinh doanh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Tài chính – Kế toán
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Bộ phận Thanh tra
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm CNTT&TT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Chi nhánh Quản lý Hạ tầng - Xây lắp
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Chi nhánh Vệ sinh môi trường
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)