CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

Website Đăng nhập Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Phòng Tổ chức – Hành chính 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 Phòng Kinh doanh 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Phòng Tài chính – Kế toán 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Bộ phận Thanh tra 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 Trung tâm CNTT&TT 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Chi nhánh Quản lý Hạ tầng - Xây lắp 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 Chi nhánh Vệ sinh môi trường 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kinh doanh
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Bộ phận Thanh tra
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm CNTT&TT
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Chi nhánh Quản lý Hạ tầng - Xây lắp
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Chi nhánh Vệ sinh môi trường
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết